Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nace Kodlamaları

TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi 24.01.2008 - Ankara,
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Birliğimiz tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) sistemi esas alınarak hazırlanmış ve 14.01.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ MESLEK GRUPLARI BELİRLENDİ

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden, Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) sistemi esas alınarak hazırlanan Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi uyarınca, Odamızın Meslek Gruplarının, söz konusu rehbere uygun olarak yeniden belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Oda Meclisi'nin 5.8.2008 tarihli toplantısında belirlenen 90 Meslek Grubu ve bu meslek gruplarının ihtiva ettiği NACE kodları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 6.8.2008 tarih, 33324 sayılı yazısı ile onaylanmış olup bu meslek gruplarına göre Ocak-Şubat 2009 tarihlerinde Oda Organ Seçimleri yapılacaktır.

NACE KODLARINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Yeni Meslek Grupları ve NACE kodları 6.8.2008 tarih, 133750 sayılı yazımızla tüm üyelerimize tebliğ edilmiştir.

NACE kodlarına itirazınız bulunması halinde, 10 günlük yasal itiraz süresi içinde, Oda Meclis Başkanlığı'na hitaben göndereceğiniz, aşağıda örneği bulunan kaşe ve imzalı dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Itiraz edilmediği takdirde, Ocak-Şubat 2009 tarihlerinde yapılacak olan Oda Organ Seçimleri'nde seçme ve seçilme hakkınızı kullanacağınız meslek grubu ve NACE kodunuz kesinleşmiş olacaktır.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar

 

 

1-Bu Rehberde esas alınan Pan-Avrupa sınıflandırma sistemi olan NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes), Arupa Birliğinde ekonomik faaliyetlerin istatiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan bir sistemdir.

 

Ulusal ticari ve sınaî faaliyet verilerinin ülkelerarası karşılaştırmalarda kullanılmasını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve Dünya’da kabul edilen ISIC (International Standart Industrial Classification) faaliyet sınıflaması temel alınarak, Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulanmak üzere yürürlüğe konulan sınıflama sistemi NACE temel alınarak hazırlanan Rehberde;

1.      A-T  arası harflerle belirtilenler KISIM,

2.      İki basamaklı sayısal kodlar BÖLÜM

3.      BÖLÜM’e eklenen 1 basamak ile elde edilen üç basamaklı sayısal kodlar GRUP,

4.      GRUP’a eklenen 1 basamak ile elde edilen dört basamaklı sayısal kodlar SINIF,

5.      Dört basamaklı olan SINIF’a 2 basamaklı kodların eklenmesiyle oluşturulan kodlar ulusal FAALİYETLER,

olarak adlandırılmıştır.

 

2-  Meslekleri gruplandırmada ilk hareket noktası bir mesleğin Rehberin sırasıyla hangi KISMINDA, BÖLÜMÜNDE, GRUBUNDA, SINIFINDA ve FAALİYETİNDE yer aldığının dikkatle araştırılması ve dâhil edileceği faaliyetin isabetle tespit edilmesidir.

 

3- Her üyeye, Rehberde yer alan, en eski ve en çok faaliyeti göz önünde bulundurarak NACE hesaplama yöntemiyle esas iştigal konusunu tanımlayan bir faaliyet kodunun verilmesi zorunludur.  Üyeye birden fazla faaliyet kodu verilemez.

Meslek gruplarının FAALİYET bazında kurulması esastır. Ancak;

 

a) Aynı FAALİYET ile iştigal eden meslek mensupları sayısı, meslek grubu kurulabilmesi için gerekli üye sayısından az ise, aynı SINIF içinde yer alan en yakın FAALİYET’deki meslek mensupları ile, bu mümkün olmaz ise aynı GRUP, bunun da mümkün olmaması halinde aynı BÖLÜM, mümkün olmaması halinde aynı KISIM altında meslek grubu oluşturulabilir.

 

Örneğin; (47.51.01) kumaş perakende ticareti tek başına meslek grubu oluşturacak sayıda üyesi varsa meslek grubu oluşturulacak, yok ise aynı SINIF içerisindeki en yakın FAALİYET olan, (47.51.02) örgü ipliği perakende ticaretiyle birlikte bir meslek grubu oluşturulabilir. Bu şekilde de meslek grubu sayısına ulaşamıyorsa (47.51) Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti SINIFI altında bir meslek grubu oluşturulabilir. Yeterli sayıya burada da ulaşmıyorsa, en yakın başka bir sınıfla birleşebilir (örneğin: 47.51 ile 47.52 sınıfı birleştirilip bir meslek grubu oluşturulabilir). Bu şekilde de meslek grubu oluşturulamıyorsa 47.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti GRUBU’nun tamamından bir meslek grubu oluşturabilir. Bu şekilde de gerekli sayıya ulaşamıyorsa, 47 perakende ticaret BÖLÜM’ü içerisinde başka bir GRUPLA (47.5 ile 47.6) meslek grubu kurabilir. Bu da tek başına yetmiyorsa aynı KISIM altındaki BÖLÜMLERDEN bir kısmı (yakın olanlar örneğin 46 ile 47)) birleştirilerek bir meslek grubu oluşturulabilir. Bu şekilde de meslek grubu oluşturacak sayıya ulaşılamıyor ise KISIM altında meslek grubu oluşturulur. KISIM altında da meslek grubu oluşmuyor ise en yakın KISIM’larla birleştirilmek suretiyle meslek grubu oluşturulabilir.

               b) Aynı FAALİYET ile iştigal eden meslek mensupları sayısı, meslek grubu kurulabilmesi için gerekli üye sayısından az ise, aynı veya benzer faaliyetin toptan ticareti ve perakende ticareti ile iştigal edenlerin birleştirilmesi suretiyle meslek grubu teşkil edilebilir. Ancak, bu şekilde meslek grubu oluşturulamaz ise aynı veya benzer faaliyetin toptan ticareti, perakende ticareti ve üretimi ile iştigal edenlerin birleştirilmesi suretiyle meslek grubu teşkil edilir.

            Bir ürün ile o ürünün girdilerinin ticareti ve/veya üretimi ile iştigal edenlerin birleştirilmesi suretiyle de meslek grubu teşkil edilebilir.

           Aynı veya benzer üretim girdilerinden meydana gelen ürünlerin üretimi veya ticareti (perakende veya toptan) ile iştigal edenlerin birleştirilmesi suretiyle de meslek grubu teşkil edilebilir.

            Bir ürünün imalatını ve/veya ticaretini yapanlar ile bu ürüne ilişkin hizmet sunan ve/veya onarımını yapanların birleştirilmesi suretiyle meslek grubu teşkil edilir.

 

Örneğin; ayakkabı perakende ticareti yeterli sayıya ulaşabiliyorsa bir meslek grubu kurulur. Ancak, bu şekilde bir meslek grubu oluşturulamıyorsa ayakkabı perakende ve toptan ticareti, bu şekilde yeterli sayıya ulaşılamıyorsa ayakkabı perakende, toptan ticareti ve imalatı ile iştigal edenler birleştirilmek suretiyle bir meslek grubu oluşturulabilir. Veya ayakkabı toptan ticareti ile deri toptan ticareti ve/veya üretimini yapanlar birleştirilmek suretiyle bir meslek grubu oluşturulabilir. Veya ayakkabı ticareti (toptan veya perakende)ve/veya üretimi ile çanta ticareti  (toptan veya perakende) ve/veya üretimi ile iştigal edenler birleştirilmek suretiyle bir meslek grubu oluşturulabilir. Veya ayakkabı imalatı ve/veya ticareti (toptan ve perakende) ile ayakkabı tamiri ile iştigal edenler birleştirilmek suretiyle bir meslek grubu oluşturulabilir.

 

4- Daha önce teşkil edilen ve bu Rehbere göre bir değişiklik yapılmadan muhafaza edilen meslek gruplarında yer alan üyelere tebligat yapılması zorunlu değildir. Örneğin, daha önce teşkil edilen gıda toptan ticareti meslek grubu aynı isimde muhafaza edilecek ise bu grupta bulunan üyelere tebligat yapılması zorunlu değildir.

           

5- Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarında Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar ve Dikkate Alınacak Hususlar ve eki Rehber, Deniz Ticaret Odalarında Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar ve eki Rehber ile Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar ve eki Rehber yürürlükten kaldırılmıştır.

 

6- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi ve Dayandığı Esaslar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

Sayın Yetkili,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından şirketlerin Nace Kodlarına göre sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu kodlara göre şirketler tekrardan sınıflandırılarak komitelere yerleştirilecektir. Bu ay düzeltmelerin son dönemidir. Nace Kodu yanlış olan firmalar yanlış komitelerde ve bilgi bankasında bulunabilirler. Dolayısı ile firmaların ekteki başvuru formunu doldurarak orijinal evrakı en kısa sürede bağlı oldukları ticaret odasına kaşeli ve imzalı olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

Üyelerinize ekteki formu göndermenizi ve özellikle en kısa zamanda bu belgenin posta yolu ile orjinalini göndermelerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla

 

Oğuz AKYÜZ / Meclis Üyesi

İstanbul Ticaret Odası

49. Komite : Takım tezgahları ve Otomasyon

 

Kalıp üreten firmalar bu guruba dahil olduklarından Nace Kod Numarası 466200 olarak düzenlenmiştir.Tarih : 2008-08-22 14:08:11 Toplam okuma : 10907